en_GBpl_PL
en_GBpl_PL
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest administratorem danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest „Mental Breathes” Barbara Sławik z siedzibą w Warszawie 02-739, przy ul. Wałbrzyskiej 48/11.

II. Cele, odbiorcy oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1. „Mental Breathes” Barbara Sławik przetwarza Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji uzgodnionych form spotkań (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii grupowej, innych form spotkań) kontaktów towarzyszących oraz poprzedzających tego rodzaju spotkania, jak również w celu poprawy działania serwisu mentalia.pl.
2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez „Mental Breathes” Barbara Sławik do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych (pracownicy oraz współpracownicy), oraz strony trzecie, którym „Mental Breathes” Barbara Sławik zleca wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty dostarczające lub administrujące systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi przez „Mental Breathes” Barbara Sławik w ramach prowadzonej działalności.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych:
a) wynika z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 powyżej;
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów „Mental Breathes” Barbara Sławik jako administratora Państwa danych osobowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

„Mental Breathes” Barbara Sławik przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i/lub nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.
2. Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3. W przypadku korzystania z serwisu mentalia.pl: adres IP Państwa urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Państwa.
4. Inne dane przekazane „Mental Breathes” Barbara Sławik. „Mental Breathes” Barbara Sławik przysługuje prawo usunięcia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym a które decyzją „Mental Breathes” Barbara Sławik nie będą dalej przetwarzane.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II powyżej oraz przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia kontaktów z „Mental Breathes” Barbara Sławik z zastrzeżeniem pkt. III ust 4, ewentualnie do czasu otrzymania przez „Mental Breathes” Barbara Sławik od Państwa sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania.

V. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.

„Mental Breathes” Barbara Sławik zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
1. prawo dostępu do danych osobowych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się z „Mental Breathes” Barbara Sławik pod numerem telefonu +48 733 641 321 lub mailem: kontakt@mentalia.pl, przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń „Mental Breathes” Barbara Sławik;
4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań;
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez „Mental Breathes” Barbara Sławik Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych